QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Friday, November 11, 2016

CHIẾN SĨ TRẬN VONG


 photo 19-6-2011QL043-2_zpsa90db9cc.jpg
CHIẾN SĨ TRẬN VONG
 

tri   ân   liệt      đã   hy   sinh
vì nước vì dân dâng hiến mình
gan dạ hào hùng ngoài mặt trận
uy nghiêm oai vệ giữa tiền đình
xả thân không hỏi một phần thưởng
hành nghĩa chỉ đòi toàn thắng binh
lịch sử son vàng gương dũng cảm
đời đời ghi nhớ chiến công anh .


 Tố Nguyên

__._,_.___

Posted by: tuyen do  
Trung Cộng  chiếm Việt Nam không đem quân đánh- vì đã có tay sai Đảng Cộng Sản Việt Cộng - Chúng nuôi ngay khi Cáo Giả Hồ chui ở hang Pác Bó đến nay - Hán hóa bắt đầu thực thi qua mật ước Thành Đô - trước tiên giết hại Dân tộc Việt : Ở cao nguyên thải bùn đỏ qua khai thác quặng Bâu xít - ở đồng bằng sông rạch biển thải độc môi trường qua nhà máy Formosa - Cả Nước dân bị nhiễm độc gây bệnh tật mà chết - Chẳng lẽ dân mình chịu chết nhục nhã vậy sao - Công an,bộ đội đã thành công an Tàu , bộ đội Tàu - chứng cớ hiển nhiên : bắt nhốt dân khi dân đi khiếu kiện - đứng gác chặn khi dân biểu tình chống Formosa - Dân mình phải Sống - không thể chết nhục bởi giặc Tàu - Dân mình quyết đứng lên theo gương Tổ Tiên đã bao phen chống chúng xâm lược:
Đem đại nghĩa thắng hung tàn
lấy chí nhân thay cường bạo
- quyết không sợ chết để tìm  sự Sống bằng cách tham gia hiệp thông biểu tình thật đông toàn làng, toàn xã . toàn phố phường - Thế giới cùng hiệp thông dân ta - và luôn Tin tưởng khẩn cầu Ơn Trên phù hộ Dân ta  :
Đối tượng đấu tranh :  là tiêu diệt Đảng Việt Cộng các cấp

QUYẾT ĐẤU TRANH GIÀNH SỰ SỐNG

thông hiệp biểu tình quyết đấu tranh
đồng lòng bỏ  Đảng Cộng lưu manh
xua   dân  cho  Chệt  làm   nô   lệ
xóa nước Việt Nam  hạ   triệt  dần
quyết hiến mạng mình vì  tổ quốc
liều thân xương máu bởi tiền nhân
xông vào cõi  chết giành nguồn sống
vững mạnh Niềm Tin được cứu lành .

Tố Nguyên
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List